Chuck Jonkey - China (1996)

Album details

Label:     Ref#: ?-0220
Date: 1996   Category:  
Length: 54:20    
Format: MP3    
Audio: Stereo    
Genre: China-Tibet    

Songs/Tracks

1.   Zi Zue Dioa  2:43
2.   Ching Song Qui  2:48
3.   Er-Quan Yin-Yen  5:17
4.   Guzheng Song 2  3:19
5.   Live Actors  2:01
6.   Mu Ge Mong Gu  1:21
7.   Guan Shan Yueh  1:38
8.   Chinese In Garden  0:53
9.   Birds Singing  2:44
10.   Guzheng  4:29
11.   Jasmine Flower  1:18
12.   Masoleum Nanjing  1:18
13.   Liu Yang River  3:05
14.   Mo MIng Zi-Ge  3:10
15.   Song of Yimeng  1:06
16.   Chinsa Song Qui Part 2  2:48
17.   Hua Hua Yue Yuan  2:05
18.   Kan Ding Quin-Ge  1:27
19.   Liang Xiao  2:25
20.   Yu Zhu Chang Wen  3:51
21.   Seep In Masoleum Nanjing  2:47
22.   Goodby Song  1:47