China Central Philharmonic Orchestra & Choir - Opera Album (1993)

Album details

Label:     Ref#: ?-0065
Date: 1993   Category:  
Length: 59:46    
Format: MP3    
Audio: Stereo    
Genre: China-Tibet    

Songs/Tracks

1.   Lotus Lamp (Li Shi)  4:13
2.   Mulan (Li Shi)  3:38
3.   Ten Girls (Huang Hong; Jin Sui)  3:44
4.   Union With a Fairy (Li Shi)  5:22
5.   Lonely and Helpless (Li Shi)  4:20
6.   Watching Lanterns (Li Shi)  2:52
7.   Sister Liuqing (Li Shi)  4:29
8.   Liu Hai Cuts Firewood (Zhang Shan)  5:08
9.   Qiuxiang Delivers the Tea (Li Shi)  4:31
10.   A Gathering of Heroes (Li Shi)  4:10
11.   Black Bamboo Tune (Li Shi)  3:28
12.   Embroidering Pouch Tune (Li Shi)  3:56
13.   Chi Tune (Li Shi)  4:35
14.   Crossing the West Ferry (Mo Ye; Zheng Lucheng)  5:20